رویدادهای آموزشی


رویدادهای آموزشی با هدف آموزش زبان در فضایی خارج از کلاس طراحی میشوند. در این نوع رویدادها سعی شده زبان آموزان در شرایط واقعی آموخته های خود را مرور و تمرین کنند .